Zasady Przyjmowania

Kryteria kwalifikacyjne i zasady przyjmowania pacjentów pod opiekę

Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina .

Opieka i pobyt w hospicjum stacjonarnym jak i bezpośrednia opieka lekarska i pielęgniarska sprawowana w domu pacjenta są dla ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bezpłatne.

Niniejsza instrukcja ma charakter dokumentu wewnętrznego, do stosowania w Ośrodku Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu i została opracowana w celu ujednolicenie kryteriów kwalifikacji i zasad przyjmowania pacjentów pod opiekę hospicyjną.

1. Decyzję o przyjęciu bądź o odmowie przyjęcia pacjenta do Hospicjum (Stacjonarne lub Domowe) podejmuje Kierownik Hospicjum, a w razie jego nieobecności lekarz zastępujący Kierownika.

2. Przyjęcia pacjentów do Hospicjum dokonuje się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę posiadającego podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Do objęcia opieką w Hospicjum Domowym kwalifikuje się Pacjent z chorobą nowotworową po ukończonym leczeniu przyczynowym, z objawami możliwymi do opanowania w warunkach domowych.

4. Do Hospicjum Stacjonarnego kwalifikuje się:

a. Pacjent z chorobą nowotworową po ukończonym leczeniu przyczynowym, z objawami trudnymi do opanowania w warunkach domowych.

b. Pacjent z chorobą nowotworową w celu kontroli podawania leków – edukacja dotyczy zarówno pacjenta, jak i opiekujących się chorym.

c. Pacjent onkologiczny, u którego konieczne są zabiegi niemożliwe do wykonania w warunkach domowych, np. nakłuć opłucnej, jamy brzusznej i rehabilitacja.

d. Pacjent onkologiczny, któremu należy podać leki w warunkach hospitalizacji, np. specjalistyczne kroplówki, krew. tlen.

e. Pacjent z choroba nowotworową celem poddania terapii onkologicznej paliatywnej – chemio, albo radioterapii.

f. Pacjent nowotworowy przyjęty celem odciążenia rodziny.

g. Pacjent nowotworowy ze złych warunków socjalnych.

5. W pierwszej kolejności rozstrzyga się czy pacjent kwalifikuje się do objęcia opieką hospicyjną (według kryteriów z punktu 1 i 2). Jeżeli nie – Kierownik Hospicjum odmawia przyjęcia.

6. Następnie jeżeli pacjent spełnia ww. kryteria kwalifikacyjne, określa się, czy stan chorego pozwala na objęcie go opieką Hospicjum Domowego. Jeżeli tak – Kierownik Hospicjum podejmuje decyzję o przyjęciu chorego do Hospicjum Domowego.

7. Jeżeli pacjent spełnia ww. kryteria kwalifikacyjne, a jego stan zdrowia wymaga objęcia całodobową opieką hospicyjną, wówczas Kierownik Hospicjum:

a. jeżeli w Hospicjum Stacjonarnym jest wolne miejsce – podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta do Hospicjum Stacjonarnego,

b. jeżeli w Hospicjum Stacjonarnym brak wolnych miejsc – wpisuje pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia. Do czasu zwolnienia się miejsca, pacjent może być przyjęty pod opiekę Hospicjum Domowego.

8. W miarę zwalniania się miejsc w Hospicjum Stacjonarnym, Kierownik Hospicjum analizuje stan zdrowia wszystkich osób umieszczonych na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia i zależnie od wyników tej analizy wskazuje osobę, która w pierwszej kolejności wymaga objęcia opieką w Hospicjum Stacjonarnym.

9. Dopuszcza się, w granicach określonych podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, możliwość przyjęcia do Hospicjum pacjenta z ciężką chorobą inną niż nowotworowa, w celu leczenia objawowego.