Monitoring wizyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach stosowania monitoringu wizyjnego

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016, Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, jest Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-100 Wągrowiec.

  1. Z Administratorem może się Pan/i/ skontaktować: telefonicznie: +48 67 268 92 54, poprzez e-mail: admin@hospicjumwagrowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  2. Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych i obejmuje wejście do hospicjum, rejestrację oraz ciągi komunikacyjne.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, pacjentów, odwiedzających, dostawców oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina oraz ochrony mienia będącego własnością Stowarzyszenia.
  4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów określonych w pkt. 3, a dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni przez Administratora pracownicy, którzy zobowiązani zostali do zachowania poufności tych danych.
  5. Dane z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że poweźmiemy wiadomość, że mogą one stanowić dowód prowadzonego na podstawie prawa postępowania, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.
  6. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody.
  7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Pana/i/ dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.