Obowiązek informacyjny

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-100 Wągrowiec, które prowadzi Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, Noclegownie i Jadłodajunie.
 • Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować: telefonicznie: +48 67 268 92 54, poprzez e-mail: admin@hospicjumwagrowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, leczenia oraz prowadzenia Jadłodajni i Noclegowni – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umowy powierzenia: będą to podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi informatycznej, obsługi finansowo-księgowej, obsługi prawnej, BHP, laboratoria medyczne oraz inni odbiorcy danych, np. banki, ubezpieczyciele, komornicy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 3 (w tym dochodzenia lub obrony roszczeń), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.