Regulamin wolontariatu

w Stowarzyszeniu im. ks. J. N. Musolffa w Wągrowcu

 

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

 2. Wolontariusz – to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminie, w szczególności zaś świadomie działa na rzecz innych, przy czym działanie to wykracza poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 3. Każdy może zostać wolontariuszem – jeśli myślisz, że Hospicjum nie jest miejscem dla Ciebie pomyśl na ile innych sposobów możesz pomóc w Stowarzyszeniu.

 4. Osoba, która ukończyła lat 16, a nie ukończyła lat 18, powinna, przed przystąpieniem do wolontariatu przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na wykonywanie świadczeń na zasadach wolontariatu.

 5. Wolontariusz medyczny to osoba, która ukończyła szkolenie teoretyczne i praktyczne na wolontariusza pomocniczego medycznego.

 6. Wolontariusz akcyjny to osoba, która bez względu na wiek włącza się w organizację i przeprowadzenie akcji, które mają na celu działania edukacyjne, informacyjne oraz pozyskanie środków finansowych na rzecz Stowarzyszenia.

 7. Wolontariusz pracuje społecznie, tj. za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia, nie bierze opłat od chorych i ich rodzin ani też od innych osób, z którymi styka się podczas wykonywania świadczeń na rzecz korzystającego.

 8. Wartość świadczeń wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

 9. W Hospicjum chory znajduje się w centrum naszej uwagi, a śmierć należy do życia jako ostatnia jego faza i powinna być szanowana.

 10. Wolontariusza obowiązuje tajemnica służbowa. Wolontariusz udziela informacji          o stanie zdrowia i innych informacji dotyczących spraw pacjenta, wyłącznie upoważnionemu personelowi medycznemu Hospicjum.

 11. Wolontariusz wykonuje czynności na zlecenie i w porozumieniu z personelem dyżurującym.

 12. Wolontariusz nie może wykonywać zabiegów wymagających uprawnień lekarskich i pielęgniarskich.

 13. Wolontariusz może wykonywać następujące czynności: rozmowa z chorym, dbanie o porządek w otoczeniu pacjenta, ścielenie łóżka, wspólna modlitwa (jeżeli chory sobie tego życzy), spacery oraz wszelkie czynności zlecone przez pracowników obsługi. Indywidualny zakres obowiązków ustalany jest z przełożoną oddziałową.

 14. Wolontariusz może przygotować choremu posiłek, podać mu go, nakarmić chorego, ale nie należy robić zasadniczego problemu z jedzeniem, zwłaszcza u chorych, którzy nie są w stanie jeść.

 15. Wolontariusz wszelkie potrzeby chorego lub rodziny zgłasza personelowi medycznemu Hospicjum.

 16. Wolontariusz ma obowiązek nosić identyfikator oraz zaznaczać swoją obecność w dzienniku wolontariuszy.

 17. Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania czynności zleconej przez przełożonego, w to miejsce otrzymuje inne zadanie.

 18. Wolontariusz musi być nastawiony na słuchanie i akceptowanie różnych reakcji emocjonalnych chorego i jego bliskich, nie osądzając ani nie krytykując nikogo. Nie należy brać niczyjej strony, ani chorego, ani rodziny, odnosząc się życzliwie do wszystkich.

 19. Wolontariusz nie rozwiązuje wszystkich problemów i pytań stawianych przez chorego i rodzinę chorego; może po prostu powiedzieć nie wiem,   postaram się wyjaśnić.

 20. Na terenie hospicjum obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek. Wolontariusz nie może znajdować się pod wpływem alkoholu.

 21. Wolontariusz podlega bezpośrednio zarządzającym wolontariatem medycznym/akcyjnym w Hospicjum lub Stowarzyszeniu.

 22. Do zadań wolontariusza akcyjnego należy:

 • pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu akcji charytatywnych,

 • uczestniczenie w bieżącej działalności Stowarzyszenia,

 • wykonywanie innych uzgodnionych czynności.

 1. Wolontariusz ma prawo do:

 • uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach,

 • bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń,

 • uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z działalnością w hospicjum,

 • uzyskania informacji o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

 • zwrotu kosztów przejazdów wykonywanych na polecenie koordynatora,

 • zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń,

 • otrzymania zaświadczenia o zadaniach realizowanych przez niego w Hospicjum lub Stowarzyszeniu,

 • potwierdzenia na piśmie treści porozumienia zawartego pomiędzy wolontariuszem a Stowarzyszeniem,

 • swobodnego wyrażania myśli i opinii,

 • określenia czasu wykonywania świadczeń,

 • wyboru rodzaju i charakteru wykonywanych świadczeń,

 • rezygnacji z wolontariatu.

 1. Wolontariusz jest obowiązany do:

 • należytego wywiązywania się z obowiązków wolontariusza oraz sumiennego i starannego wykonywania powierzonych zadań,

 • wykonywania czynności pod nadzorem koordynatora i podporządkowanie się jego poleceniom,

 • zachowanie czystości i porządku w miejscu wykonywania świadczeń,

 • zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Hospicjum i Stowarzyszenia oraz danych przetwarzanych przez ten podmiot,

 • prawidłowego użytkowania i poszanowania mienia, z którego korzysta w toku wykonywania świadczeń,

 • postępowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami,

 • poszanowania godności, wolności i przekonań innych osób, a w szczególności pacjentów hospicjum, członków ich rodzin oraz pracowników i wolontariuszy,

 • tworzenia dobrego wizerunku Stowarzyszenia i Hospicjum w toku wykonywania świadczeń.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia.

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie oraz w porozumieniu zawartym z wolontariuszem stosuje się przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Zarząd Stowarzyszenia
ks. J. N. Musolffa